Dokumenty

Wszelkie dokumenty, niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Dokumenty muszą być oryginalne (nie kserokopie) i aktualne. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności notarialnej, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych strony legitymują się ważnymi dokumentami tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Poniżej umieszczamy listę podstawowych dokumentów wymaganych do sporządzenia umów lub innych czynności notarialnych przeniesienia własności (zbycia między innymi w drodze: sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności lub wspólności, dział spadku, dożywocia, podziału majątku).

Akt poświadczenia dziedziczenia

Darowizna działki, domu

Darowizna mieszkania

Dożywocie

Dział spadku

Oświadczenie o przyjęciu
lub odrzuceniu spadku

Pełnomocnictwo

Poddanie się egzekucji

Podział majątku małżonków

Poświadczenia

Protokół spółki

Służebność

Sprzedaż działki, domu

Sprzedaż, zamiana mieszkania

Umowa majątkowa małżeńska (Intercyza)

Umowa o alimenty

Umowa przedwstępna

Umowa spółki kapitałowej

Umowa spółki osobowej

Zniesienie współwłasności

Sprzedaż nieruchomości rolnej